Giới thiệu cơ cấu tổ chức Công ty

Giới thiệu cơ cấu tổ chức Công ty

Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty TNHH Dệt kim Phú Vĩnh Hưng: